İKM YAYINCILIK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

İkm Yayıncılık ve Dış Tic. Ltd. Şti. (Presstij) olarak, siz değerli müşterilerimize ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin işlenmesi hususunda, kişisel verilerinizin güvenliğine verdiğimiz önem ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Amacımız, sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, yasal haklarınız ve sair hususlarda en açık şekilde bilgilendirilmenizin sağlanmasıdır. 

Bu sebeple, iş bu Aydınlatma Metni’ ne yönelik soru ve görüşlerinizi, aşağıda yer alan iletişim adreslerimizden bizlere her zaman iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

İkm Yayıncılık ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Mersis No : 0470 0969 2110 0001

Tel. No : 0 262 606 06 59

 

Adres : Ömerağa Mahallesi, Alemdar Caddesi No: 34 Soydan İş Merkezi Zemin Kat /18  41300 İzmit / KOCAELİ

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz; 

 • Sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili satış sözleşmelerinin kurulması, ifası, sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi, e-fatura gönderilmesi,
 • Açık rızanızın varlığı halinde ürün, hizmet, mağaza ve kampanyalarımızla ilgili olarak satış, pazarlama ve tanıtım amaçlı iletişim mesajları göndermek,
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin görüş ve şikayetlerinizin tespiti,
 • Sizlere daha verimli ve iyi hizmet verebilmemiz için beğenilerinize, ziyaret ettiğiniz sayfalara, siparişlerinize ve şikayetlerinize ilişkin raporlamaların oluşturulabilmesi,   
 • Pazarlama faaliyetlerinde bulunulması,
 • Kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Satış sonrası hizmetlerin sunulması,
 • Üyelik, satış ve kart işlemlerinin tesis edilmesi 
 • Üyelik kartı ve tanıtım/reklam amaçlı basılı materyallerin iletilmesi,
 • Ürün iadesi/sipariş iptali hallerinde para iadesi yapılması

Amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yine yukarıda sayılan amaçlarla ve açık rızanızın bulunması halinde, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ile grup şirketlerimiz olan şu kişilerle paylaşılabilir;

 

 • Netgsm İletişim Hizmetleri A.Ş.
 • İKM Yayıncılık ve Dış Tic. Ltd. Şti.
 • PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.
 • Lila Yazılım Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.

 

Hukuki Sebep

Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri aşağıda belirtilmiştir. Buna göre kişisel verileriniz;

 • Açık rızaya dayalı olarak, yukarıda sayılan amaçlarla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca,
 • Sözleşmenin kurulması, ifası ve buna dair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (c) bendi uyarınca,
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ dan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesi 2. Fıkrası (e) bendi uyarınca işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, mağazalarımızda gerçekleştirdiğiniz satış ve üyelik işlemleriniz, ürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi amacıyla yapılan anketlerimiz, internet sayfamızda gerçekleştirdiğiniz satış ve üyelik işlemleriniz, sosyal medya, dijital pazarlama ve çağrı merkezi iletişimleriniz sırasında/sonrasında, otomatik yada otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü yada elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Yasal Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 11. Maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi, Veri Sorumlusu olan Cemre Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti.’ ne başvurarak;

 1. a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu kapsamda tarafımıza ilettiğiniz talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Şirketimiz cevabı tarafınıza, yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Talebinizin kabul edilmesi halinde, gereği Şirketimizce yerine getirilir.    

Veri Sorumlusuna Başvuru

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nın 11. Maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yada tarafınızca Şirketimize daha önceden bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım yada uygulama vasıtasıyla Şirketimize iletebilirsiniz.     

 

 

 

İKM YAYINCILIK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KVKK GÜVENLİK KAMERASI AYDINLATMA METNİ

 

Vergi Dairesi: TEPECİK, Vergi No: 4700969211, 

Adres: Ömerağa Mahallesi, Alemdar Caddesi No: 34 Soydan İş Merkezi Zemin Kat /18, 41300 İzmit / KOCAELİ)

Markamız: Presstij Çizgi Roman

 

İKM Yayıncılık olarak veri sorumlusu sıfatıyla ilgili şartlar çerçevesinde güvenlik kamerasıyla görüntü ve ses kaydınızın alınması suretiyle elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari faaliyetlerimiz kapsamında veya sizlerle olan hizmet ilişkimiz dahilinde fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacı doğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize açıkça sunarız.

1) Kişisel Verilerin Elde Edilmesi ve İşlenmesi

Tarafınıza ait görüntü ve ses kaydı, hizmet ilişkisinin kapsamına bağlı olarak kayıt kabul, çağrı merkezi, fiziksel mekânlar aracılığıyla görsel, işitsel ve elektronik olarak elde edilip işlenmektedir.

Bu bağlamda hizmet ilişkisinin kapsamı çerçevesinde İKM Yayıncılık ile aranızdaki her nevi sözleşmesel ve kanuni ilişki ve yükümlülükler ile diğer hususların yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen, işlenen kişisel verileriniz görüntü ve ses kayıtlarınızdır.

Şirket içerisinde bulunan toplamda 5 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve şirket güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.

2) Kişisel Verileri İşleme Amaçları

 • Yasal ve düzenleyici yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması
 • Yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi yolu ile kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz İKM Yayıncılık  ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilmektedir.

3) Kişisel Verilerin Aktarılması

Bahse konu kişisel verileriniz sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

✓ Güvenlik hizmetinin dışarıdan alınması halinde hizmet sunucusu üçüncü kişiler ile,

✓ Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri ile,

✓ Mahkemeler, diğer adli makamlar ve diğer yetkili merciiler ile paylaşılabilmektedir.

Daha detaylı bilgi için yazılı başvuruda bulunarak bilgi edinebilirsiniz.

 

4) Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca haklarınız;

✓ Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

✓ Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

✓ Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

✓ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

✓ Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

✓ Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

✓ Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

✓ İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

✓ Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

➢ Kanun kapsamındaki başvuruları ve taleplerinizi, 

 • Ömerağa Mahallesi, Alemdar Caddesi No: 34 Soydan İş Merkezi Zemin Kat /18  41300 İzmit / KOCAELİ adresine bizzat teslim ederek veya Noter kanalıyla iletmek suretiyle,
 • [email protected]üvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

 

Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bilgilerinize sunarız.

 

 

İKM YAYINCILIK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KVKK ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında İKM YAYINCILIK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir.

Veri sorumlusu sıfatına sahip yukarıdaki adı geçen şirketimiz tarafından mevzuatta yer alan şartlar çerçevesinde aşağıda belirtilen şekillerde elde edilen kişisel verilerinizin doğrudan tarafınızla ya da temsilcisi olduğunuz tüzel kişilik ile olan ticari faaliyetlerimiz kapsamında veya sizlerle olan hizmet ilişkisi dahilinde işlenmelerini gerektiren amaç doğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde korunacağını, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen kişisel verilerinizin talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize açıkça sunarız.

1) Kişisel Verilerin Elde Edilmesi Yöntemi, Amacı ve Sebepleri

Kişisel verilerini elde ettiğimiz ve işlediğimiz ziyaretçi iseniz, elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir.

Ziyaretçi görsel verisi; Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

Diğer ziyaretçi verileri; Ziyaretçi giriş/çıkış kayıtları

Şirketimizi ziyarete geldiğinizde şirketin işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, şirkete yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi ve talep edilen kişisel verilerinizi bize sözlü veya fiziksel ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz.

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz şirketin meşru menfaatleri kapsamında haklarınıza zarar vermeden şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir.

✓ Ziyaretçilerin takibinin yapılması

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Muhafaza süresi kişisel veri kategorilerine ve işleme amaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Kişisel verilerinizin saklama süresi ve imhasıyla ilgili detaylı bilgi almak için tarafımızla bağlantıya geçebilirsiniz.

2) Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;

✓ Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

✓ Hangi verilerin işlendiğini, verilerin amacına uygun işlenip işlenmediğini öğrenme, verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

✓ Kanunun 7 inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

✓ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

✓ İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

➢ Kanun kapsamındaki başvuruları ve taleplerinizi,

 • Ömerağa Mahallesi, Alemdar Caddesi No: 34 Soydan İş Merkezi Zemin Kat /18  41300 İzmit / KOCAELİ adresine bizzat teslim ederek veya Noter kanalıyla iletmek suretiyle,
 • [email protected]üvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bilgilerinize sunarız.